Bài 2. Tổng quan tài liệu (Review of the Literature)

admin
36595 18 phút đọc
Sau khi đọc xong bài này, bạn sẽ có thể:

 • – Định nghĩa được một tổng quan tài liệu.
 • – Phân biệt tổng quan tài liệu trong nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
 • – Xác định các bước tiến hành tổng quan tài liệu.

1. Tổng quan tài liệu là gì?

Tổng quan tài liệu hoặc đánh giá tài liệu (literature review) là một bản tóm tắt bằng văn bản của các bài báo, sách và các tài liệu khác mô tả trạng thái thông tin trong quá khứ và hiện tại về chủ đề nghiên cứu của bạn. Nó cũng sắp xếp tài liệu thành các chủ đề phụ, và văn bản sự cần thiết cho một nghiên cứu được đề xuất. Trong hình thức nghiên cứu khắt khe nhất, các nhà nghiên cứu đánh giá chủ yếu vào các nghiên cứu được báo cáo trong các tạp chí học thuật. Tuy nhiên, một đánh giá tốt cũng có thể chứa các thông tin khác được rút ra từ các tài liệu hội nghị, sách và tài liệu của chính phủ. Khi một bài đánh giá tài liệu, bạn có thể trích dẫn các bài báo vừa là nghiên cứu định lượng vừa là nghiên cứu định tính.

Tại sao việc xem xét này lại cần thiết?

 • Bạn tiến hành đánh giá tài liệu để ghi lại cách nghiên cứu của bạn bổ sung vào tài liệu hiện có. Một nghiên cứu sẽ không thêm vào tài liệu nếu nó trùng lặp với nghiên cứu đã có sẵn.
 • Bạn cũng hoàn thành một đánh giá tài liệu để cung cấp bằng chứng rằng các nhà giáo dục cần nghiên cứu của bạn. Bạn có thể căn cứ vào nhu cầu để học những ý tưởng mới, chia sẻ những phát hiện mới nhất với những người khác hoặc xác định các phương pháp thực hành có thể cải thiện việc học trong lớp học của bạn.
 • Thực hiện đánh giá tài liệu cũng xây dựng kỹ năng nghiên cứu của bạn trong việc sử dụng thư viện. Đọc tài liệu cũng giúp bạn tìm hiểu cách các nhà giáo dục khác viết các nghiên cứu của họ và giúp bạn tìm thấy các ví dụ và mô hình hữu ích trong tài liệu cho nghiên cứu của riêng bạn. Bằng cách tiến hành tìm kiếm tài liệu bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính, bạn phát triển các kỹ năng tìm kiếm tài liệu cần thiết một cách kịp thời.

2. Tổng quan tài liệu khác nhau như thế nào đối với các nghiên cứu định lượng và định tính?

Creswell (2002) tổng hợp ba điểm khác biệt cơ bản trong cách thức sử dụng tổng quan tài liệu có xu hướng khác nhau giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính: số lượng tài liệu được trích dẫn vào đầu nghiên cứu, việc sử dụng nó phục vụ khi bắt đầu và việc sử dụng nó khi kết thúc nghiên cứu.

– Trong một nghiên cứu định lượng, các nhà nghiên cứu thảo luận rộng rãi về tài liệu khi bắt đầu nghiên cứu. Điều này phục vụ hai mục đích chính: nó biện minh cho tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu và nó cung cấp cơ sở lý luận (và những điềm báo trước) cho mục đích của nghiên cứu và các câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu. Trong nhiều nghiên cứu định lượng, các tác giả đưa tài liệu vào một phần riêng có tiêu đề “Đánh giá tài liệu” (Review of the Literature) để làm nổi bật vai trò quan trọng của nó. Các tác giả cũng kết hợp các tài liệu vào cuối nghiên cứu, so sánh kết quả với các dự đoán trước hoặc kỳ vọng được đưa ra khi bắt đầu nghiên cứu.

– Trong một nghiên cứu định tính, tài liệu phục vụ một mục đích hơi khác. Tương tự như nghiên cứu định lượng, các tác giả đề cập đến tài liệu khi bắt đầu nghiên cứu để biện minh cho tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, các tác giả thường không thảo luận rộng rãi về tài liệu khi bắt đầu nghiên cứu. Điều này cho phép quan điểm của những người tham gia xuất hiện mà không bị hạn chế bởi quan điểm của những người khác từ các tài liệu. Trong một số nghiên cứu định tính, các nhà nghiên cứu sử dụng tài liệu để hỗ trợ các phát hiện. Tuy nhiên, trong nhiều dự án định tính, các nhà nghiên cứu thường trích dẫn tài liệu ở cuối nghiên cứu như một sự tương phản hoặc so sánh với những phát hiện chính trong nghiên cứu. Trong điều tra định tính, các nhà nghiên cứu không đưa ra dự đoán về các phát hiện. Họ quan tâm hơn đến việc liệu những phát hiện của một nghiên cứu có hỗ trợ hay sửa đổi những ý tưởng và thực hành hiện có được nâng cao trong tài liệu hay không.

3. Các bước trong tiến hành đánh giá tổng quan

Bất kể nghiên cứu là định lượng hay định tính, các bước chung có thể được sử dụng để tiến hành tổng quan tài liệu. Mặc dù việc tiến hành đánh giá tài liệu không theo một lộ trình quy định nào, nhưng nếu bạn định thiết kế và thực hiện một nghiên cứu, bạn thường sẽ trải qua năm bước có liên quan với nhau.

 1. Xác định các thuật ngữ chính (từ khóa chính) để sử dụng trong tìm kiếm tài liệu.
 2. Xác định vị trí tài liệu về một chủ đề bằng cách tham khảo một số loại cơ sở dữ liệu, bao gồm cả những tài liệu có sẵn tại thư viện học thuật và trên Internet.
 3. Đánh giá phê bình và lựa chọn các tài liệu để tổng quan.
 4. Tổ chức tài liệu bạn đã chọn bằng cách trừu tượng hóa hoặc ghi chú vào tài liệu đó và phát triển một sơ đồ trực quan về nó.
 5. Viết một bài đánh giá tài liệu nhằm báo cáo tóm tắt tài liệu để đưa vào báo cáo nghiên cứu của bạn.

3.1. Xác định các thuật ngữ chính

Bắt đầu tìm kiếm tài liệu của bạn bằng cách thu hẹp chủ đề của bạn thành một vài thuật ngữ chính bằng cách sử dụng một hoặc hai từ hoặc cụm từ ngắn. Bạn nên chọn những thứ này một cách cẩn thận vì chúng rất quan trọng cho việc xác định vị trí ban đầu của tài liệu trong thư viện hoặc thông qua tìm kiếm trên Internet. Để xác định các thuật ngữ này, bạn có thể sử dụng một số chiến lược:

 • Viết một tiêu đề sơ bộ cho một dự án và chọn hai đến ba từ chính trong tiêu đề nhằm nắm bắt được ý tưởng chính của nghiên cứu của bạn.
 • Đặt ra một câu hỏi nghiên cứu ngắn, tổng quát mà bạn muốn trả lời trong nghiên cứu. Chọn hai hoặc ba từ trong câu hỏi này tóm tắt tốt nhất hướng chính của nghiên cứu.
 • Sử dụng các từ mà các tác giả báo cáo trong tài liệu. Trong một số nghiên cứu nghiên cứu định lượng, các nhà giáo dục kiểm tra một dự đoán cho những gì họ mong đợi sẽ tìm thấy từ dữ liệu. Dự đoán này là lời giải thích cho những gì các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm thấy. Các nhà nghiên cứu sử dụng các thuật ngữ lý thuyết cho những giải thích này và chúng có thể là một lý thuyết về “hỗ trợ xã hội” và “phong cách học tập” của sinh viên. Các từ thực tế của lý thuyết (ví dụ: “hỗ trợ xã hội” và “phong cách học tập”) trở thành từ để sử dụng trong tìm kiếm của bạn.
 • Tìm trong danh mục các thuật ngữ trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến (ví dụ: ERIC) để tìm các từ phù hợp với chủ đề của bạn.
 • Đến thư viện trường đại học, lướt mục lục của các tạp chí giáo dục, và tìm kiếm các thuật ngữ chính trong tiêu đề của các bài báo.

3.2. Xác định vị trí tài liệu

Có các thuật ngữ chính được xác định, bây giờ bạn có thể bắt đầu tìm kiếm tài liệu có liên quan. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bằng cách truy cập Internet và khám phá các tài liệu điện tử có sẵn về một chủ đề. Mặc dù quá trình này có thể thuận tiện, nhưng không phải tất cả các tài liệu được đăng trên Internet đều đáng tin cậy. Đôi khi các cá nhân đăng các bài báo chưa đạt tiêu chuẩn đánh giá bên ngoài. Tuy nhiên, các tài liệu toàn văn có chất lượng cao đều có sẵn trên Internet. Ngoài ra, bạn cũng có thể đề nghị giảng viên hoặc sinh viên giới thiệu các bài báo và nghiên cứu tốt để xem xét. Cách tiếp cận này có thể hữu ích, nhưng nó thiếu quy trình hệ thống.

 1. Sử dụng các thư viện học thuật: Tài nguyên thư viện học thuật cung cấp các tạp chí trực tuyến để dễ dàng truy cập máy tính và cơ sở dữ liệu máy tính hóa như ERIC. Các thư viện học thuật thường có danh mục trực tuyến về tài liệu lưu trữ của họ để bạn có thể tìm kiếm tài liệu thư viện một cách dễ dàng. Ngoài ra còn còn thư viện trực tuyến của của nhiều trường đại học lớn. Một thư viện hữu ích khác để tìm kiếm là Thư viện quốc gia.
 2. Sử dụng cả nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp: Các bài phê bình tài liệu thường chứa cả tài liệu nguồn sơ cấp và thứ cấp. Tài liệu nguồn chính bao gồm tài liệu được báo cáo bởi (những) cá nhân đã thực sự tiến hành nghiên cứu hoặc người khởi xướng các ý tưởng. Các bài báo nghiên cứu được xuất bản bởi các tạp chí giáo dục là một ví dụ về loại nguồn này. Tuy nhiên, tài liệu nguồn thứ cấp là tài liệu tóm tắt các nguồn chính. Nó không đại diện cho tài liệu được công bố bởi nhà nghiên cứu ban đầu hoặc người tạo ra ý tưởng. Ví dụ về các nguồn thứ cấp là sổ tay, bách khoa toàn thư và các tạp chí chọn lọc tóm tắt nghiên cứu. Các nguồn chính trình bày tài liệu ở trạng thái ban đầu và trình bày quan điểm của tác giả gốc. Các nguồn chính cũng cung cấp các chi tiết của nghiên cứu ban đầu tốt hơn các nguồn thứ cấp. Các nguồn thứ cấp rất hữu ích khi bạn bắt đầu đánh giá, để khám phá và xác định phạm vi tài liệu về một chủ đề.
 3. Tìm kiếm các loại tài liệu khác nhau: Hình dưới đây cung cấp một hệ thống phân loại tài liệu hữu ích mà bạn có thể xem xét.

Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm ở các bản tóm tắt nghiên cứu tổng hợp nhiều nghiên cứu về một chủ đề. Từ những tóm tắt rộng rãi này, bạn có thể tìm đến các bài báo trên tạp chí (nguồn sơ cấp). Đối với nhiều nhà nghiên cứu mới bắt đầu, bắt đầu với tóm tắt (ví dụ như bách khoa toàn thư, từ điển, các bài đánh giá tổng hợp, sổ tay) là một ý tưởng hay vì tóm tắt cung cấp cái nhìn tổng quan về các chủ đề ở một cuộc thảo luận ở cấp độ đầu vào. Các bản tóm tắt cũng có “tuổi đời” lâu hơn từ giai đoạn ý tưởng ban đầu và chúng đã trải qua các cuộc đánh giá về chất lượng.

– Tóm tắt (Summaries): Tóm tắt cung cấp tổng quan về tài liệu và nghiên cứu về các vấn đề kịp thời trong giáo dục. Các nguồn này bao gồm bách khoa toàn thư (Encyclopedias), từ điển, các bài tổng hợp và đánh giá. Các bản tóm tắt này giới thiệu một nhà nghiên cứu mới bắt đầu về một lĩnh vực vấn đề và chúng giúp xác định các tài liệu tham khảo chính và xác định các vấn đề hiện tại. Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục viết những bản tóm tắt này.

– Sách: Những cuốn sách hữu ích nhất trong việc xem xét tài liệu sẽ là những cuốn sách tóm tắt các nghiên cứu hoặc báo cáo các cuộc thảo luận khái niệm về các chủ đề giáo dục.

– Tạp chí, Ấn phẩm được lập chỉ mục và Tạp chí Nguồn điện tử: các bài báo và bài báo hội nghị báo cáo nghiên cứu là nguồn sơ cấp cho tổng quan tài liệu. Để tìm các bài báo trong các tạp chí, hãy cân nhắc tìm kiếm một loạt bài tóm tắt, các chỉ mục cho các tạp chí hoặc các cơ sở dữ liệu trực tuyến đa dạng trong giáo dục và khoa học xã hội.

– Cơ sở dữ liệu (databases) là nơi có nhiều khả năng tìm thấy các bài báo tạp chí nhất trong cơ sở dữ liệu mà lập chỉ mục các bài báo tạp chí cả ở dạng in và dạng online. Trong đó, cơ sở dữ liệu ERIC là một hệ thống thông tin quốc gia về giáo dục hữu hiệu nhất, nơi mà bạn có thể tìm kiếm nâng cao các tài liệu về giáo dục. Hệ thống SSCI cung cấp một cơ sở dữ liệu về các tham chiếu được trích dẫn cho các bài báo trên tạp chí. Chỉ mục trích dẫn cho phép bạn tra cứu một tham chiếu đến một tác phẩm để tìm kiếm các bài báo tạp chí đã trích dẫn tác phẩm đó.

– Các bài viết đăng trên website, bài đăng trên trang của hiệp hội chuyên nghiệp có thể được hoặc có thể không được các nhà phê bình (ví dụ, biên tập viên tạp chí hoặc nhà xuất bản sách) sàng lọc về chất lượng. Không nghi ngờ gì nữa, khả năng dễ dàng tiếp cận và nắm bắt tài liệu này làm cho nó trở nên hấp dẫn; tuy nhiên, bởi vì những người đánh giá có thể đã không đánh giá chất lượng của thông tin này, bạn cần phải thận trọng về việc liệu nó có đại diện cho nghiên cứu nghiêm ngặt và có hệ thống để sử dụng trong một bài đánh giá tài liệu hay không. Một số lưu ý cho sự cân nhắc của bạn:

 • Xem liệu đó có phải là một nghiên cứu được báo cáo trên một tạp chí trực tuyến với một hội đồng bình duyệt để giám sát chất lượng của các ấn phẩm hay không.
 • Xác định xem bạn có nhận ra các tác giả hay không vì họ đã xuất bản tài liệu trên các tạp chí hoặc sách chất lượng.
 • Xem trang Web có các tiêu chuẩn để chấp nhận các nghiên cứu và báo cáo chúng hay không.
 • Hãy hỏi một giảng viên trong chương trình sau đại học của bạn nếu họ cảm thấy rằng bài báo đó có đủ chất lượng để được đưa vào bài phê bình tài liệu của bạn.

3.3. Đánh giá phê bình và lựa chọn tài liệu

Khi bạn tìm thấy tài liệu, bạn cần xác định xem nó có phải là một nguồn tốt để sử dụng hay không và liệu nó có liên quan đến nghiên cứu cụ thể của bạn hay không.

 1. Đó có phải là một nguồn tốt không?

Bạn tìm được nhiều nguồn tài liệu, kể cả khi một nghiên cứu đã được xuất bản, nó có thể không đáng được đưa vào một bài phê bình tài liệu. Một số hướng dẫn rất hữu ích để lựa chọn tài liệu một cách cẩn thận.

 • Dựa vào các bài báo đăng trên tạp chí quốc gia và quốc tế có uy tín, phản biện ngang hàng nghiêm túc một bản thảo trước khi nó được chấp nhận xuất bản. Và các phản biện hoặc thành viên ban biên tập từ khắp nơi trên cả nước, quốc tế thì nó được xem là là một nguồn chất lượng cao.
 • Sử dụng một hệ thống ưu tiên để tìm kiếm tài liệu. Bắt đầu với các bài báo trên tạp chí, sau đó chuyển sang sách, rồi các báo cáo hội nghị, luận văn, luận án; và cuối cùng là các bài báo chưa được đánh giá được đăng lên các trang Web. Thứ tự này phản ánh mức độ xem xét bên ngoài các tài liệu từ mức độ đánh giá cao đến mức độ đánh giá tối thiểu hoặc không được đánh giá. Nếu bạn đang sử dụng các bài báo toàn văn từ các trang Web, hãy xem lại chất lượng của tài liệu. Sử dụng các bài báo được đưa tin trên các tạp chí trực tuyến quốc gia đã qua xét duyệt thông qua các ban biên tập. Tài liệu thu được từ các trang Web không thuộc các tạp chí cần được sàng lọc cẩn thận để xác định trình độ của tác giả, chất lượng của bài viết, phạm vi và mức độ nghiêm ngặt của việc thu thập và phân tích dữ liệu.
 • Xem xét kĩ các câu hỏi, thu thập dữ liệu và hình thành các kết quả hoặc kết luận từ dữ liệu. Ngoài ra, các tuyên bố của các tác giả trong kết quả của họ cần được chứng minh và hỗ trợ dựa trên dữ liệu thu thập được.
 • Bao gồm cả nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính trong bài đánh giá tài liệu của bạn, bất kể phương pháp tiếp cận bạn có thể sử dụng trong nghiên cứu của riêng mình. Mỗi hình thức nghiên cứu đều có những ưu điểm và cung cấp cái nhìn sâu sắc cho nền tảng kiến thức của chúng tôi trong giáo dục.
 1. Nó có liên quan không?

Một câu hỏi quan trọng là liệu tài liệu có phù hợp để sử dụng hay không. Bạn có thể đọc tài liệu mà bạn đã chọn, ghi chú tiêu đề của các bài báo, nội dung của phần tóm tắt ở đầu tài liệu và các tiêu đề chính trong nghiên cứu. Đánh giá này giúp xác định xem thông tin có liên quan để sử dụng trong đánh giá hay không. Bạn có thể cân nhắc các tiêu chí sau khi chọn tài liệu để đánh giá:

 • Mức độ liên quan của chủ đề: Tài liệu có tập trung vào chủ đề giống như nghiên cứu đề xuất của bạn không?
 • Mức độ liên quan của cá nhân và địa điểm: Tài liệu có xem xét các cá nhân hoặc địa điểm tương đồng mà bạn muốn nghiên cứu không?
 • Mức độ liên quan của vấn đề và câu hỏi: Tài liệu có xem xét cùng một vấn đề nghiên cứu mà bạn đề xuất nghiên cứu không? Nó có giải quyết cùng một câu hỏi nghiên cứu mà bạn định giải quyết không?
 • Mức độ liên quan về khả năng truy cập: Tài liệu có sẵn trong thư viện của bạn hay bạn có thể tải nó xuống từ một trang Web? Bạn có thể lấy nó dễ dàng từ thư viện hoặc trang Web không?

Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi này, thì tài liệu đó có liên quan đến việc đánh giá tổng quan của bạn.

3.4. Tổ chức tài liệu

Quá trình này bao gồm việc photocopy và điền vào tài liệu. Tại thời điểm này, bạn có thể nhanh chóng đọc nó, ghi chú vào nó và xác định xem nó phù hợp với tổng thể tài liệu như thế nào. Bạn cũng có thể xây dựng một bức tranh trực quan về tài liệu – một bản đồ tài liệu – giúp sắp xếp nó, định vị nghiên cứu của bạn trong tài liệu và cung cấp một khuôn khổ để trình bày nghiên cứu cho khán giả về chủ đề của bạn. Các công việc cần tiến hành gồm:

 1. Sao chép, tải xuống và lưu trữ: Bạn có thể sắp xếp tài liệu theo nguồn, chủ đề hoặc từ khóa, tuy nhiên sắp xếp theo tên là phương pháp thích hợp nhất.
 2. Ghi chú và trừu tượng nghiên cứu: Trong quá trình đọc tài liệu, các nhà nghiên cứu ghi chú lại thông tin để có một bản tóm tắt tài liệu sẵn có cho viết đánh giá tổng quan. Nhà nghiên cứu xác định những ý tưởng quan trọng về bài báo hoặc tài liệu và viết những ghi chú sơ bộ về từng nguồn thông tin. Quá trình này có thể liên quan đến việc trích dẫn bài báo và tóm tắt ngắn gọn những điểm chính của bài báo. Hãy cẩn thận không sử dụng phần tóm tắt có sẵn ở đầu các bài báo trên tạp chí. Chúng có thể quá ngắn gọn để sử dụng vì các giới hạn về từ ngữ hoặc không gian do các biên tập viên tạp chí áp đặt. Công việc tiếp theo là trừu tượng bài báo. Trong một nghiên cứu định lượng, bạn có thể trừu tượng bài báo với các thông tin gồm vấn đề nghiên cứu, các câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu, thủ tục thu thập dữ liệu, kết quả nghiên cứu. Khi trừu tượng một nghiên cứu định tính, bạn có thể xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, thu tục thu thập dữ liệu, kết quả. Nên viết riêng thành từng đoạn cho mỗi yếu tố này.
 3. Xây dựng bản đồ tài liệu: Khi bạn ghi chú và trừu tượng bài báo, bạn sẽ bắt đầu hiểu nội dung của bài tổng quan tài liệu của bạn. Nói cách khác, một bức tranh khái niệm sẽ bắt đầu xuất hiện. Có một sơ đồ hoặc hình ảnh trực quan về việc hình thành khái niệm này cho phép bạn sắp xếp tài liệu trong tâm trí của mình, xác định nơi nghiên cứu của bạn phù hợp với tài liệu này và thuyết phục người khác về tầm quan trọng của nghiên cứu của bạn. Hình ảnh trực quan này dẫn đến một bản đồ tài liệu. Bản đồ tài liệu là một hình hoặc bản vẽ hiển thị tài liệu nghiên cứu (ví dụ: nghiên cứu, tiểu luận, sách, chương và tóm tắt khoa học) về một chủ đề. Kết xuất trực quan này giúp bạn thấy được sự trùng lặp về thông tin hoặc các chủ đề chính trong tài liệu và có thể giúp bạn xác định cách một nghiên cứu được đề xuất bổ sung hoặc mở rộng tài liệu hiện có, thay vì trùng lặp với các nghiên cứu trước đây. Dưới đây là một số nguyên tắc cần tuân theo khi xây dựng bản đồ tài liệu:
 • Xác định các thuật ngữ chính cho chủ đề của bạn và đặt chúng ở đầu bản đồ.
 • Lấy thông tin cho bản đồ của bạn và sắp xếp nó thành các nhóm các lĩnh vực chủ đề có liên quan. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn nhóm vì những nhóm này có thể sẽ dẫn đến các phần chính trong một bài phê bình tài liệu viết.
 • Cung cấp nhãn cho mỗi hộp (sau này nhãn này hữu ích như một tiêu đề trong bài tổng quan tài liệu của bạn). Ngoài ra, trong mỗi hộp, hãy bao gồm các nguồn chính mà bạn đã tìm thấy trong tìm kiếm tài liệu phù hợp với nhãn của hộp.
 • Phát triển bản đồ văn học ở nhiều cấp độ nhất có thể. Một số nhánh trong bản vẽ sẽ phát triển hơn những nhánh khác vì phạm vi của tài liệu. Trong một số trường hợp, bạn có thể phát triển chi tiết một nhánh vì đó là lĩnh vực trọng tâm chính của chủ đề nghiên cứu của bạn.
 • Cho biết nghiên cứu được đề xuất của bạn sẽ mở rộng hoặc thêm vào tài liệu. Vẽ một ô ở dưới cùng của hình có nội dung “nghiên cứu được đề xuất” hoặc “nghiên cứu của tôi”. Trong hộp này, bạn có thể nêu một tiêu đề được đề xuất, một câu hỏi nghiên cứu hoặc vấn đề bạn muốn nghiên cứu. Một bước cực kỳ quan trọng là vẽ các đường kết nối nghiên cứu được đề xuất của bạn với các nhánh (hộp) khác của tài liệu. Bằng cách này, bạn thiết lập cách nghiên cứu của bạn bổ sung hoặc mở rộng tài liệu hiện có.

Thiết kế thực tế của bản đồ này có thể có nhiều dạng. Dưới đây là một biểu mẫu.

3.5. Viết tổng quan tài liệu

Bây giờ, nhà nghiên cứu sử dụng các thủ tục để tóm tắt từng nghiên cứu, cung cấp trích dẫn rõ ràng về nó và viết bài tổng quan tài liệu.

Khi viết các tài liệu tham khảo và trích dẫn này, bạn nên sử dụng kiểu phong cách được chấp nhận, chẳng hạn như APA cho giáo dục và khoa học xã hội. Các tiêu đề, bảng, số liệu và định dạng tổng thể cũng yêu cầu sử dụng kiểu phong cách cụ thể. Sổ tay kiểu phong cách APA cung cấp một cấu trúc để trích dẫn các tài liệu tham khảo, ghi nhãn các tiêu đề, và xây dựng các bảng và thiết bị cho một báo cáo nghiên cứu học thuật.

Khi bạn viết một bài tổng quan tài liệu, hãy xem xét số lượng đề mục hoặc các phần nhỏ trong bài tổng quan của bạn. Các cấp độ của tiêu đề trong một nghiên cứu học thuật và tổng quan tài liệu cung cấp các phân chia hợp lý của văn bản. Các tiêu đề cung cấp các manh mối quan trọng cho người đọc giúp họ hiểu một nghiên cứu.

Thêm nữa, khi bạn viết một bài tổng quan tài liệu, một số yếu tố bổ sung sẽ cần bạn chú ý: khoảng rộng tổng quan, loại tổng quan và phần kết luận tuyên bố tổng quan.

 • Khoảng rộng tổng quan: Thông thường, các bài tổng quan tài liệu cho các đề xuất có độ dài từ 10 đến 30 trang, mặc dù điều này có thể khác nhau. Đối với một bài báo, mức độ của tổng quan tài liệu khác nhau, đặc biệt là sự chú ý nhiều hơn đến tổng quan tài liệu trong một phần riêng biệt trong một nghiên cứu định lượng hơn là trong một nghiên cứu định tính. Ngoài ra, khoảng rộng tổng quan còn liên quan đến thời điểm xuất bản. Khi hoàn thành một luận văn hoặc luận án, việc tìm kiếm sẽ bao gồm hầu hết các tài liệu đã xuất bản và tác giả kiểm tra các nguồn về thời kỳ khởi đầu của chủ đề nghiên cứu. Đối với các bài báo tạp chí, hãy sử dụng các nghiên cứu trong 10 năm qua, tập trung vào các nghiên cứu gần đây hơn. Một ngoại lệ là trích dẫn các nghiên cứu cổ điển trước đó vì chúng ảnh hưởng đáng kể đến các tài liệu tiếp theo được xuất bản trong thập kỷ trước.
 • Loại tổng quan tài liệu: Trong một tổng quan chuyên đề về tài liệu (thematic review of the literature), nhà nghiên cứu xác định các chuyên đề (thematic) và trích dẫn ngắn gọn tài liệu để viết chuyên đề này. Trong cách tiếp cận này, tác giả chỉ thảo luận về những ý tưởng chính hoặc kết quả từ các nghiên cứu hơn là chi tiết của bất kỳ nghiên cứu đơn lẻ nào. Các tác giả sử dụng cách tiếp cận này thường xuyên trong các bài báo, nhưng học viên cũng sử dụng nó cho các luận văn và luận án trong các chương trình sau đại học. Trái ngược với tổng quan chuyên đề, tổng quan từng nghiên cứu của tài liệu (study-by-study review of the literature) cung cấp một bản tóm tắt chi tiết của từng nghiên cứu được nhóm lại theo một chủ đề rộng lớn. Khi trình bày tổng quan từng nghiên cứu, các tác giả liên kết các trừu tượng bằng sử dụng câu chuyển tiếp và họ sắp xếp các trừu tượng (hoặc các tóm tắt) trong các tiêu đề phụ phản ánh sự phân chia chuyên đề. Các chuyên đề này thường là các chủ đề được xác định trong các nhóm trong bản đồ tài liệu.
 • Kết luận tuyên bố tổng quan: Làm thế nào để bạn kết thúc phần tổng quan tài liệu trong một nghiên cứu? Một tuyên bố tổng quan sẽ tóm tắt các chủ đề chính được tìm thấy trong tài liệu và nó cung cấp cơ sở lý luận cho yêu cầu nghiên cứu của bạn hoặc tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên, hãy tóm tắt các chuyên đề chính. Hãy tự hỏi bản thân, “Các kết quả và phát hiện chính từ tất cả các nghiên cứu mà tôi đã xem xét là gì?”. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này sẽ dẫn đến việc xác định ba hoặc bốn chủ đề tóm tắt tài liệu. Sau đó, tóm tắt ngắn gọn từng chủ đề. Phần tóm tắt cần nhấn mạnh những ý tưởng chính dưới mỗi tiêu đề chính trong bài tổng quan tài liệu và nêu bật những điều người đọc cần nhớ từ phần tóm tắt của bài tổng quan. Bên cạnh việc nêu các chuyên đề chính trong một bài tổng quan, bạn cũng cần đề xuất lý do tại sao tài liệu hiện tại bị thiếu và tại sao cần nghiên cứu thêm về chủ đề của bạn. Những lý do này giải quyết các cách mà nghiên cứu đề xuất sẽ bổ sung thêm kiến thức, và chúng biện minh cho tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Thông thường, người viết đề cập đến ba hoặc bốn lý do đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu vì chúng thường dẫn đến tuyên bố mục đích, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết.

Tài liệu tham khảo

 1. Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 2. Lovely Professional University. Methodology of Educational Research and Statistics. Produced & Printed by Laxmi Publications (P) LTD, 2014. No 113, Golden House, Daryaganj, New Delhi-110002 for Lovely Professional University Phagwara
 3. Johnson, R. B., & Christensen, L. (2019). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage publications.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x