Bài 7. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

admin
50016 14 phút đọc

5. Hướng dẫn thống kê mô tả trong SPSS

Ví dụ, một nhà nghiên cứu tin rằng có sự khác biệt về điểm số từ vựng tiếng Anh giữa học sinh tiểu học ở thành thị và nông thôn khi sử dụng phương pháp kể chuyện. Họ đã chọn ngẫu nhiên 20 học sinh (10 học sinh thành thị và 10 học sinh nông thôn) tham gia một cuộc thử nghiệm. Sau thử nghiệm, các học sinh tham gia một bài kiểm tra về khả năng từ vựng tiếng Anh. Nhóm khu vực (thành thị và nông thôn) hình thành một biến độc lập được gán 1= thành thị, 2 = nông thôn trong SPSS. Để có ‘cảm nhận’ đầu tiên về dữ liệu trước khi thực hiện t-test mẫu độc lập, nhà nghiên cứu thực hiện kiểm tra thống kê mô tả hai bộ dữ liệu (điểm kiểm tra từ vựng của nhóm thành thị và nông thôn). Biến phụ thuộc là Diemthi, biến độc lập là Noisong.

Bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây để tạo một bảng thống kê mô tả trong SPSS:

– Bước 1: chọn Analyze > Descriptive Statistic > Explore…

– Bước 2: Chuyển biến phụ thuộc Diemthi vào ô Dependent List. Chuyển biến phụ thuộc Noisong vào ô Factor List để mô tả biểu đồ biến phụ thuộc theo các danh sách nhân tố của biến độc lập, đó là yếu tố thành thị và yếu tố nông thôn. Trong trường hợp nếu chúng ta chỉ các biểu đồ hiểu thị biến Diemthi trong một mẫu chung (chẳng hạn sử dụng trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn), bạn sẽ để trống nội dung của ô Factor List.

– Bước 3: Nhấp vào nút Statistics, chọn Descriptives, để mặc định khoảng tin cậy tại 95%.

– Bước 4: Nhấp vào nút Plot để mởi hộp thoại Explore: Plots. Trong ô Descriptive ta chọn Stem-and-leaf, và Histogram trong ô Boxplot, bạn có thể chọn Factor Levels Together để tạo đồ thị Boxplot cho hai nhân tố (thành thị hoặc nông thôn) của biến phụ thuộc, hoặc chọn Dependents Together để tạo một đồ thị Boxplot hoặc chọn None để chỉ vẽ biểu đồ Stem-and-leaf. Trong tình huống của ví dụ này, bạn chọn Factor Levels Together. Nhấp vào ô Normality plots with tests để kiểm tra tính chuẩn. Sau đó nhấn Continue để trờ về cửa sổ Explore, và nhấn OK.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x