Bài viết mới

Phần tổng quan mô tả dữ liệu, bao gồm 2 chuyên đề là xử lý dữ liệu (Data cleaning) và thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive data) sẽ cho thấy một cách tổng quan về những dữ liệu mà chúng ta thu thập.

error: Content is protected !!