Bảng phân phối Chi-bình phương (Chi-square distribution)

admin
39834 < 1 phút đọc

Để đánh giá ý nghĩa thống kê của χ2 ước lượng, chúng ta cần tính toán bậc tự do thích hợp cho bảng phát sinh, giả sử df = 1, và tra bảng giá trị χ2 tới hạn dưới đây. Nếu chúng ta chọn alpha là p <0.001, cột cuối cùng trong phân phối χ2, thì chúng ta di chuyển xuống cột này cho đến khi chúng ta giao nhau với hàng thích hợp cho bậc tự do để xác định giá trị χ2 tới hạn, trong ví dụ này giá trị χ2 tới hạn là 10.828. Nếu giá trị χ2 quan sát được lớn hơn hoặc bằng χ2 tới hạn thì χ2 là có ý nghĩa thống kê.

Bảng phân phối χ2

Đối với một bậc tự do cụ thể (df) và ở một mức ý nghĩa nhất định (ví dụ: 0.05, 0,01, v.v.), giá trị quan sát được của χ2 là có ý nghĩa nếu nó lớn hơn hoặc bằng giá trị trong bảng.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x