Bảng U tới hạn trong One-sample Runs Test

admin
6288 2 phút đọc

Bảng U tới hạn trong One-sample Runs Test được sử dụng để kiểm tra ý nghĩa thống kê của giá trị U ước lượng trong One-sample Runs Test cho tính ngẫu nhiên của một mẫu nhị phân. Với n1 là tổng số phần tử của một ký hiệu và n2 là tổng số phần tử của ký hiệu kia trong chuỗi sự kiện N. Nếu cả n1 và n2 đều nhỏ hơn hoặc bằng 20 thì sử dụng bảng U tới hạn điểm kiểm tra giả thuyết H0 và alpha có nghĩa = 0.05.

Để xác định giá trị tới hạn LOWER của U, chúng ta nhập vào bảng với n1 và n2, nếu giá trị quan sát được của U ≤ giá trị thấp của cặp giá trị hiển thị trong phần nội dung của bảng thì U là ý nghĩa ở mức 0.05 (bác bỏ H0).

Để xác định giá trị tới hạn UPPER của U, ta nhập vào bảng với n1 và n2, nếu giá trị quan sát được của U ≥ giá trị lớn trong cặp giá trị hiển thị trong phần nội dung của bảng thì U là ý nghĩa ở mức 0.05 (bác bỏ H0).

Bất kỳ giá trị nào của U đối với n1 và n2 mà: i) bằng một trong hai cặp giá trị tới hạn trong phần nội dung của bảng, hoặc ii) nhỏ hơn con số thấp trong cặp hoặc lớn hơn con số lớn trong cặp, thì giá trị U quan sát được là có ý nghĩa ở mức alpha = 0.05.

admin

Chịu trách nhiệm học thuật, PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
Chuyên gia nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Phân tích định lượng.

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x