Điều khoản sử dụng

Điều 1. Giới thiệu và các định nghĩa

1.1. Giới thiệu

HODT đề nghị các bạn đọc và thành viên đọc kĩ những điều khoản sử dụng. Đây là các điều khoản liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào cung cấp bởi HODT trên trang https://nghiencuugiaoduc.com.vn . Chúng tôi gọi các nội dung này là các tài nguyên của HODT. Các điều khoản này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và HODT. Bằng sự chấp nhận những điều khoản này, bạn có thể truy cập vào trang https://nghiencuugiaoduc.com.vn và sử dụng các tài nguyên của HODT. Nếu không chấp nhận với bất kỳ điều khoản nào của HODT, bạn không nên truy cập và sử dụng bất kỳ tài nguyên nào trên trang https://nghiencuugiaoduc.com.vn.

Các điều khoản được xây dựng lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 bởi HODT dựa trên các quy định của pháp luật. Hiệu lực của điều khoản sử dụng cũng như hiệu lực của các điều khoản thay đổi cập nhật được thông báo trong Điều 8. Bạn được khuyến nghị nên định kì kiểm tra những những điều khoản thay đổi của HODT.

1.2. Các định nghĩa

Thành viên miễn phí”: Bất kỳ ai truy cập nghiencuugiaoduc.com.vn nhưng không phải là thành viên trả phí.

Thành viên trả phí: Bất kì ai đã trả phí để được truy cập tài nguyên đầy đủ của nghiencuugiaoduc.com.vn.

Tài nguyên của HODT”: Tất cả các nội dung gồm bài viết, biểu đồ, hình ảnh, bảng biểu, số liệu trong bất kỳ tài liệu nào trên trang https://nghiencuugiaoduc.com.vn.

“Tài nguyên miễn phí”: Các tài nguyên cơ bản của HODT cho phép truy cập miễn phí.

Tài nguyên trả phí”: Các tài nguyên của HODT chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên trả phí.

Nghiencuugiaoduc.com.vn”: Tên miền hay Domain, một đường dẫn tới trang Web của HODT.

Điều 2. Sử dụng tài nguyên

2.1. Bằng việc truy cập nghiencuugiaoduc.com.vn, bạn đã đồng ý rằng tất cả các tài nguyên trên trang https://nghiencuugiaoduc.com.vn là tài sản của HODT. Nếu là thành viên miễn phí, bạn được truy cập các tài nguyên miễn phí nhưng không thể truy cập bất kì tài nguyên trả phí nào. Nếu bạn là thành viên trả phí, bạn được quyền truy cập các nguồn tài nguyên trả phí tương ứng với gói về khoảng thời gian bạn mua quyền truy cập. Các thành viên trả phí không được phép chuyển nhượng hoặc chia sẻ quyền truy cập cho bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào.

2.2. Khi truy cập vào tài nguyên của HODT, bạn không được: (a) lưu trữ, tải về, xuất bản, chia sẻ, sửa đổi, bán, dịch, sao chép bất kỳ tài nguyên nào của HODT; (b) in, photocopy hoặc chụp lại màn hình các tài nguyên của HODT.

2.3. Đọc trực tuyến là cách duy nhất HODT cho phép các thành viên có thể đọc các tài nguyên (bao gồm cả tài nguyên miễn phí và tài nguyên trả phí).

2.4. Khi truy cập vào tài nguyên của HODT, bạn có thể trích dẫn hoặc liên kết đến các tài nguyên mà không vi phạm nội dung được quy định tại khoản 2.2. Ba cách liên kết đến tài nguyên tại HODT: (1) liên kết đến một bài viết riêng rẻ hoặc trang chủ nghiencuugiaoduc.com.vn; hiển thị logo của HODT (bao gồm logo “H on Demand Training” hoặc “nghiencuugiaoduc.com.vn” khi bạn liên kết đến một bài viết cụ thể hoặc trang chủ nghiencuugiaoduc.com.vn; (3) liên kết đến một bài viết cụ thể hoặc trang chủ nghiencuugiaoduc.com.vn nhưng không liên kết qua một trang trung gian đến một bài viết cụ thể trên nghiencuugiaoduc.com.vn, mà có hàm ý xúc phạm, trình bày sai sự thật, hoặc không có bất kỳ mối liên kết nào với HODT.

2.5. HODT có thể chứa tập dữ liệu mà bạn có thể tải về để sử dụng trong phần mềm của bên thứ ba (chẳng hạn SPSS hoặc AMOSS). Việc bạn sử dụng phần mềm của bên thứ ba là hiệu lực bởi các điều khoản bản quyền giữa bạn và bên thứ ba. HODT không chịu trách nhiệm liên quan đến bản quyền sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

2.6. Là một thành viên trả phí, bạn không được phép chia sẻ quyền truy cập tài nguyên trả phí của HODT với bất cứ ai khác. Mỗi thành viên trả phí chỉ là cho một người dùng duy nhất. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ truy cập vào tài nguyên trả phí qua sử dụng trái phép tên và mật khẩu của bạn, và phải thông báo ngay cho HODT nếu bạn tin rằng có bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật tài khoản đã diễn ra. Nếu bạn cố ý chia sẻ truy cập của bạn, HODT có thể hủy bỏ hoặc đình chỉ truy cập của bạn ở các tài nguyên trả phí.

Điều 3. Đăng ký dịch vụ

3.1. HODT cung cấp các gói đọc tài liệu trực tuyến (Premium) với nhiều thời hạn sử dụng khác nhau (3 tháng, 6 tháng và 1 năm). Bạn được khuyến nghị tìm hiểu kĩ các gói tài liệu trước khi quyết định thanh toán. 

3.2. Khi bạn gửi thông tin đăng ký và thông tin thanh toán cho HODT, bạn đang thực hiện một đề nghị cho HODT để mua quyền truy cập tài nguyên trả phí. Tại thời điểm thanh toán được xác nhận, bạn sẽ trở thành một thành viên trả phí của HODT.

3.3. HODT chỉ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến các tài nguyên trả phí được gửi từ email đăng ký ban đầu của bạn.

Điều 4. Phí và thanh toán

4.1. Mức phí sử dụng dịch vụ của các gói đọc tài liệu trực tuyến sẽ được niêm yết rõ ràng tại bảng giá và trong suốt quá trình đăng ký.

4.2. Bạn có trách nhiệm trả bất kỳ chi phí phát sinh liên quan đến việc truy cập nghiencuugiaoduc.com.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí internet hoặc bất kỳ khoản phí viễn thông khác.

Điều 5. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản

5.1. HODT có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản thành viên của bạn, có hoặc không có thông báo nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng.

5.2. Một khi đề nghị mua quyền truy cập tài nguyên trả phí đã được hoàn tất, bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền yêu cầu hủy bỏ đăng ký tài khoản của bạn, một phần hoặc toàn bộ, và rằng bạn không được hoàn trả phí.

Điều 6. Giới hạn trách nhiệm

6.1. Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) HODT chỉ cung cấp những thông tin hướng dẫn về phương pháp luận nghiên cứu và cách xử lý dữ liệu nói chung, có nghĩa rằng các quyết định sử dụng chúng trong nghiên cứu và học tập là tự bạn quyết định; (b) Các tài nguyên của HODT không là cơ sở chứng thực cho các quyết định của bạn.

6.2. HODT không thực hiện bất kỳ cam kết nào cho sự đảm bảo rằng các tài nguyên của HODT là không bị lây nhiễm bởi virus hoặc bất cứ điều gì khác gây rủi ro cho máy tính hoặc tài sản của bạn.

Điều 7. Lựa chọn pháp luật và thẩm quyền xét xử

7.1. Các điều khoản này sẽ được xây dựng và điều chỉnh phù hợp với luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý rằng tòa án của Việt Nam có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra liên quan đến các điều khoản sử dụng.

7.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tìm thấy là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền, hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản sử dụng này là không bị ảnh hưởng và có hiệu lực đầy đủ.

Điều 8. Thay đổi các điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này được xây dựng lần đầu vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 của HODT và chưa phiên bản điều chỉnh.

error: Content is protected !!