Nhà sáng lập

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh là một giảng viên đại học, nhà nghiên cứu về khoa học giáo dục. Ông lấy bằng tiến sĩ khoa học giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2017. Hiện nay, ông đang tham gia giảng dạy các học phần Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học, và tham gia hướng dẫn nghiên cứu và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngành Lí luận và Phương pháp Dạy học.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh đã xuất bản nhiều bài báo quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI/Scopus về lĩnh vực Tâm lí & Giáo dục. Ngoài ra, ông là chủ nhiệm 01 đề tài cấp quốc gia được tài trợ bởi Quỹ NAFOSTED năm 2019, thành viên tham gia 01 đề tài Quỹ NAFOSTED năm 2020 và nhiều đề tài cấp cơ sở. Bằng những hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học và ứng dụng phân tích thống kê trong Tâm lí & Giáo dục (và các ngành khoa học xã hội có liên quan), ông đã hỗ trợ hết mình cho HODT để xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về phương pháp luận nghiên cứu Tâm lý & Giáo dục (và khoa học xã hội) và ứng dụng phân tích thống kê (SPSS, AMOS) trong nghiên cứu. Với sự tâm huyết và cống hiến hết mình, ông là giảng viên học thuật của HODT, sáng lập ý tưởng của HODT. Ông sẽ là giảng viên trực tiếp trong các khóa đào tạo của HODT.
Bạn có thể hiểu thêm về ông trong các hồ sơ dưới đây: Web of Science , Scopus , ORCID, Google Scholar .
error: Content is protected !!